Informacja gospodarcza - Baza Firm .:. Internetowy Katalog Firm Kielce .:. firmy - urzędy - edukacja - administracja - reklama - promocja ...
 Kielce Baza Firm Kielce Internetowy Katalog Firm Kielce promocja firmy w internecie Kielce Firmy Kielce Edukacja spis firm Kielce Baza Firm Internetowy Katalog Firm kielce - promocja firmy w internecie Kielce Kielce Informacja gospodarcza Kielce Firmy
 Kielce Baza Firm Kielce Kielce Internetowy Katalog Firm Kielce Kielce promocja firmy w internecie Kielce Firmy Urząd kielce sklepy Baza Firm Internetowy Katalog Firm kielce - promocja firmy w internecie Informacja gospodarcza Firmy Kielce
 Kielce Baza Firm Kielce Internetowy Katalog Firm Kielce promocja firmy w internecie Kielce Firmy Reklama kielce restauracje Baza Firm Internetowy Katalog Firm kielce - promocja firmy w internecie Branża reklama firmy w internecie Kielce Urząd
 Kielce Baza Firm Kielce Internetowy Katalog Firm Kielce promocja firmy w internecie Kielce Firmy firmy Edukacja Baza Firm Internetowy Katalog Firm kielce - promocja firmy w internecie Spis Firm promocja firmy w internecie Kielce Kielce Komputer
 Kielce Baza Firm Kielce Internetowy Katalog Firm Kielce promocja firmy w internecie Kielce Firmy Katalog Firm Branżowy Kielce Baza Firm Internetowy Katalog Firm kielce - promocja firmy w internecie Informacja gospodarcza Firmy Kielce Kielce Komputer
   Piątek 20 Października 2017       Imieniny - Ireny, Kleopatry, Witalisa   (477596 wpisów w bazie firm ) Dodaj Twój - za darmo !!!
        Katalog stron internetowych

REGULAMIN - INTERNETOWY KATALOG FIRM
www.e-kielce.com

§ 1. DEFINICJE

1.1 Właścicielem Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com jest Firma PHU SKANER , ul. Targowa 19, 25-520 Kielce
1.2 Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, i mająca siedzibę w różnych miejscach, bez ograniczeń terytorialnych, która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług oferowanych przez serwis - stronę www.e-kielce.com.
1.3 Boksy reklamowe - tworzone przez Użytkownika odpowiedniki wpisów informacyjnych, linków sponsorowanych lub bannerów reklamowych, wyświetlane w postaci grafiki o wymiarach 468x60 i 180x60 na stronie Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com.
1.4 Słowa kluczowe - słowa lub grupy słów wyszukiwane w wyszukiwarce internetowej, znajdujące się w nazwie kategorii katalogu internetowego lub inne słowa dokładnie określające tematykę danej firmy zamieszczającej swój wpis w Internetowym Katalogu Firm www.e-kielce.com.
1.5 Zarejestrowany Użytkownik w Internetowym Katalogu Firm www.e-kielce.com — użytkownik, który korzysta z wyszukiwarki e-kielce.com i zaakceptował Politykę Ochrony Prywatności oferowaną przez firmę PHU SKANER Kielce.

§ 2. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY

2.1 Wpis podstawowy w Internetowym Katalogu Firm www.e-kielce.com jest bezpłatny i zostaje opublikowany po zweryfikowaniu przez moderatora serwisu www – pracownika Firmy PHU SKANER.
2.2 W przypadku wpisów rozszerzonych i innych usług płatnych , umowa zostaje zawarta z chwilą wpływu środków na rachunek firmy PHU SKANER.
2.3 Za chwilę dokonania zakupu uważa się moment otrzymania przez właściciela www.e-kielce.com należności za zakupione przez klienta usługi .

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA

3.1 Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę w różnych miejscach, bez ograniczeń terytorialnych, będąca Zarejestrowanym Użytkownikiem Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com.
3.2 W przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, muszą one posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.
3.3 Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie wyszukiwarki Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com, a w szczególności prowadzić do naruszania prawa lub prawem chronionych dóbr osób trzecich. W przypadku stwierdzenia przez właściciela Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com , że Użytkownik dopuszcza się takich działań, właściciel Internetowego Katalogu Firm ma prawo niezwłocznie zablokować (lub usunąć) konto takiego Użytkownika.
3.4 Właściciel Internetowego Katalogu Firm decyduje o tym , jakie boksy są wyświetlane w serwisie internetowym www.e-kielce.com.
3.4.1 Właściciel (PHU SKANER) odrzuci boksy , które :
a) naruszają prawo polskie lub dobre obyczaje;
b) narażają na szwank dobre imię właściciela ;
c) wprowadzają w błąd użytkownika Internetowego Katalogu Firm , np. poprzez promowanie serwisów o treści innej niż sugerowana w boksie reklamowym;
3.4.2 Ponadto właściciel ma prawo odrzucić boksy nie spełniające wymogów określonych w zasadach działania.
3.5 W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy i zaprzestania korzystania z Usługi, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone po potrąceniu opłaty manipulacyjnych w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 30 zł.
3.6 W przypadku wypowiedzenia przez Użytkownika umowy i zaprzestania korzystania z Usługi, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone po potrąceniu kosztów faktycznie poniesionych przez PHU SKANER w związku z przystąpieniem do realizacji umowy.
3.7 W przypadku odstąpienia przez PHU SKANER od umowy i zaprzestania świadczenia Usługi w związku ze zmianami w Regulaminie, wpłacone pieniądze zostaną zwrócone po potrąceniu faktycznie poniesionych przez PHU SKANER kosztów w związku z przystąpieniem do realizacji umowy. Użytkownik może zamiast zwrotu pieniędzy, wykorzystać wpłacone pieniądze na reklamę w serwisie Internetowy Katalog Firm www.e-kielce.com .
3.8 W celu uzyskania zwrotu pieniędzy należy wysłać listem poleconym pismo według wzoru dostarczonego przez PHU SKANER, prawidłowo wypełnione, z podaniem numeru konta bankowego i zgodą na wystawienie faktury VAT i faktury korygującej bez podpisu odbiorcy.

§ 4. REJESTRACJA

4.1 Rejestracja osoby fizycznej korzystającej z usług Firmy PHU SKANER dokonywana jest po podaniu imienia i nazwiska lub nazwy pod którą użytkownik występuje w Katalogu www.e-kielce.com, pełnego adresu zamieszkania (stałego lub tymczasowego), adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com.
4.2 Rejestracja osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, dokonywana po podaniu nazwy (firmy spółki), adresu siedziby, adresu e-mail, adresu strony www, numeru telefonu kontaktowego i opcjonalnie innych danych zawartych w formularzu rejestracyjnym Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com.
4.3 Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane zawarte w formularzach rejestracyjnych niezwłocznie po każdej zmianie tych danych tak aby iini użytkownicy Internetowego Katalogu Firm mieli dostęp do aktualnych informacji. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wywołane niezgodnością danych zawartych we wpisie ze stanem faktycznym.
4.4 Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych wprowadzonych do formularza Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com przez Administratora Danych Osobowych, którym jest firma PHU SKANER, zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, a w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną.
4.5 Informacje podane w formularzu są przez firmę PHU SKANER wykorzystywane do wykonania obowiązków wynikających z umów zawartych z użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania świadczonych przez firmę PHU SKANER usług do ich potrzeb i wymagań.
4.6 Użytkownik wyraża zgodę, aby jego dane, obejmujące adres e-mail, adres strony www, imię i nazwisko (lub nazwę), adres oraz numer telefonu, były przekazywane podmiotom wykonującym na zlecenie firmy PHU SKANER usługi, w celu realizacji Usługi wykonania banera w Internetowym Katalogu Firm www.e-kielce.com.
4.7 Użytkownik ma możliwość dostępu i zmian swoich danych osobowych poprzez odpowiednie formularze seriwsu Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com, Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych www.e-kielce.com.
4.8 Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom. Użytkownik powinien dochować szczególnej staranności w celu ochrony swojego hasła dostępu do usług Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com . Firma PHU SKANER nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Użytkownika w/w hasła oraz późniejsze działania lub zaniechania dokonane przy użyciu tego hasła.

§ 5. PRYWATNOŚĆ

5.1 Administratorem danych osobowych pozyskiwanych w ramach świadczenia usługi jest firma PHU SKANER z siedzibą w Kielcach, ul.Targowa 19.
5.2 Udostępnienie przez użytkownika swoich danych osobowych jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego świadczenia usługi przez firmę PHU SKANER.
5.3 Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji usługi w Internetowym Katalogu Firm www.e-kielce.com, a także w celach marketingowych firmy PHU SKANER w trybie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. nr 101, poz. 926 z 2002r.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, zmiany tych danych a także zgłoszenia żądania usunięcia danych. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie firmy PHU SKANER czynności w ramach niniejszej usługi.
5.4 Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od firmy PHU SKANER, na udostępniony przez niego adres e-mailowy, w trybie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).
5.5 Użytkownik wyraża zgodę, aby PHU SKANER, posługując się udostępnionym przez użytkownika adresem poczty e-mail, składał użytkownikowi oferty zawarcia umowy w trybie przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r. (Dz.U. Nr 22 poz 271).

§ 6. POUFNOŚĆ

6.1 Osobiste dane, adresy oraz dane dotyczące płatności będą przekazywane tylko w celu związanym z realizacją przeprowadzanej transakcji lub też w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
6.2 Firma PHU SKANER może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez Internetowy Katalog Firm www.e-kielce.com, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od PHU SKANER lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo. PHU SKANER może również przedsiębrać kroki w celu personalizowania kont używanych przez poszczególnych Użytkowników łącznie z zachowaniem hasła, zgodnie z Polityką ochrony prywatności.
6.3 Każdy Użytkownik zobowiązuje się nie wyjawiać informacji dotyczących innych Użytkowników, w posiadanie których wszedł na skutek korzystania z usług firmy PHU SKANER.

§7. PODATKI, CENY

7.1 Ceny usług są cenami brutto t.j. zawierają podatek od towarów i usług VAT w wysokości 22%.
7.2 Firma PHU SKANER wystawia faktury VAT na żądanie Użytkownika.

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Firmy PHU SKANER

8.1 SKANER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia lub niemożność realizacji usług wynikające z przyczyn niezależnych od firmy PHU SKANER w szczególności awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.

§ 9. USUNIĘCIE UŻYTKOWNKA

9.1 Właściciel PHU SKANER zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który:
9.1.1 Łamie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności dotyczące zasad reklamy produktów wrażliwych (papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych.
9.1.2 Narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich, w szczególności ich prawa autorskie i dobra osobiste.
9.1.3 Narusza dobre obyczaje.
9.1.4 Narusza postanowienia niniejszego Regulaminu.
9.2 W przypadku, gdy konto zostało zawieszone w następstwie błędu popełnionego z powodu rażącego niedbalstwa firmy PHU SKANER, dołoży on wszelkich starań, aby naprawić błąd i zrekompensować poniesione przez Użytkownika straty, jednakże tylko do wysokości wartości środków zgromadzonych na koncie Użytkownika w chwili wystąpienia szkody.
9.3 Osoba używająca zawieszonego konta lub osoba, której działalność została zakończona, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody właściciela firmy PHU SKANER. Próby obejścia niniejszego zakazu stanowią naruszenie niniejszego regulaminu, które zawsze skutkuje odmową udzielenia dostępu do usługi.
9.4 Firma PHU SKANER nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadkowe lub pomyłkowe usunięcie usługi, zawieszenie lub zamknięcie konta Użytkownika. W takim przypadku konto Użytkownika zostaje ponownie uruchomione bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.
9.5 Firma PHU SKANER zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla firmy PHU SKANER.

§ 10. CESJA PRAW

10.1 Firma PHU SKANER zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z niniejszego Regulaminu. W przypadku skorzystania z tego prawa nazwa podmiotu, na rzecz którego dokonano przekazania, podana zostanie na stronie głównej, a Użytkownikowi będzie przysługiwało prawo do rezygnacji z usług w Internetowym Katalogu Firm www.e-kielce.com.

§ 11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1 Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, konta użytkowników oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami Internetowego Katalogu Firm www.e-kielce.com należą do firmy PHU SKANER. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług firmy PHU SKANER do celów innych niż te ściśle związane z korzystaniem z usługi w sposób określony niniejszym Regulaminem.

§ 12. ZMIANY REGULAMINU

12.1 Firma PHU SKANER zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i uruchomienia nowej wersji usług oferowanych przez firmę PHU SKANER w Internetowym Katalogu Firm – www.e-kielce.com.
12.2 Każdy Użytkownik w momencie logowania się w Internetowym Katalogu Firm zostanie powiadomiony o takiej zmianie. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a firmą PHU SKANER wygasa. Wzajemne rozliczenia Stron zostaną dokonane na zasadach określonych w § 3 punkt 3.5.
12.3 Użytkownik wyraża zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, także po wygaśnięciu umowy.

§ 13. SPORY

13.1 Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez firmę PHU SKANER na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę firmy PHU SKANER , Kielce ul.Targowa 19.

§ 14. WAŻNOŚĆ

14.1 Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego wyroku, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.


Kielce dn. 2006-07-07   Sebastian Murzynowski PHU SKANER
Internetowy Katalog Firm - Baza Firm e-kielce.com


Reklama w internecie
Menu
.. . Baza Firm - Wyszukiwanie zaawansowane
.. . Dodaj wpis do Katalogu Firm
.. . Reklama w Katalogu Firm
.. . Mapa serwisu www
.. . Regulamin
.. . Kontakt
Baza firm - branża :
Administracja Publiczna
Artyści
Biznes
Budownictwo
Edukacja
Finanse
Hurtownie
Komputery
Maszyny
Motoryzacja
Nieruchomości
Ogłoszenia
Producenci
Recykling
Reklama
Religia
Rozrywka
Sklepy
Sport
Transport
Turystyka
Ubezpieczenia
Usługi
Wydawnictwa
Zabezpieczenia
Zdrowie i Uroda
Zwierzaki
Żywność
Baza firm - województwo :
województwo dolnośląskie
województwo kujawsko-pomorskie
województwo lubelskie
województwo lubuskie
województwo łódzkie
województwo małopolskie
województwo mazowieckie
województwo opolskie
województwo podkarpackie
województwo podlaskie
województwo pomorskie
województwo śląskie
województwo świętokrzyskie
województwo warmińsko-mazurskie
województwo wielkopolskie
województwo zachodnio-pomorskie
POLECAMY
Notebooki Drukarki Komputery GPS - PHU SKANER
Restauracja MONTE-CARLO Kielce
Opony, felgi nowe i używane Dariusz Nowak
Cukiernia Ciasta Domowe
Zdjęcia firmowe Kielce - Street View

Kielce Kwadrat
Wirtualne Świętokrzyskie
Baza firm - TOP 10
Miejskie Przedszkole Nr 25 Bajka
Anonse Gazeta Bezpłatnych Ogłoszeń
Usługi Transportowe Przewozy Osobowe ORLIK BUS Grzegorz Głuch
Motors - Service AUTO - SZROT

Victoria's Secret VS.Polska Centrum zamówień
CENTRUM KONFERENCYJNO - BANKIETOWE Hotel Batory
MAT-BUS
SKORPION BUS
IZOTERM - Styropian i Systemy Dociepleń
Zobacz liste TOP 100 wpisów Internetowego Katalogu Firm e-kielce.com
Zapytania - TOP 10
a d
%%%%
I c
I d
szk
po s
szkoŁa podstawowa
I G
SZKOŁA PODST
po
Zobacz liste TOP 100 zapytań do wyszukiwarki Internetowego Katalogu Firm e-kielce.com
 

Allegro - największe aukcje internetowe, najniższe ceny! Kup i sprzedaj!
Informacja Gospodarcza e-kielce.com - Internetowy Katalog - Baza Firm - to skuteczna promocja i reklama Twojej Firmy w internecie. Oferty B2B, B2C , mailing, etc.
Baza Firm - Strona główna  ::  Wyszukiwanie zaawansowane  ::  Dodaj Firmę  ::  Regulamin  ::  Reklama  ::  Kontakt  ::  Strona dla Twojej Firmy  ::  Prezentacje wizualne
Katalogi Stron SEO
Spis katalogów stron - Top Lista katalogów SEO - Ranking katalogów
. Kielce . Warszawa . Poznań . Wrocław . Częstochowa . Kraków . Gdańsk . Koszalin . Szczecin . Białystok . Konin . Włocławek . Piła . Słupsk . Bielsko Biała . Opole . Katowice . Suwałki . Elbląg . Toruń . Bydgoszcz .
. edukacja . kultura . sztuka . hotele . restauracja . biuro . kosmetyki . zdrowie . apteka . turystyka . komputery . reklama . sport . kompleksowa organizacja ślubów i wesel . informacja gospodarcza
Wszystkie zamieszczone na stronie znaki firmowe i oznaczenia są znakami towarowymi, do których prawa przysługują ich autorom.
Copyright © 1996 - 2006 Baza Firm e-kielce.com :: sKanEr kOmpuTery :: Profesjonalne Strony Internetowe
GRY dla DziewczYn    Studio Reklamy Internetowej    ZAGRAJ W INTERNECIE    Gry ONLINE    Gierki internetowe dla dziewczyn    ONLINE GAMES    KRESKÓWKI    UBIERANKI    Meble Kielce